Menu strony

Zalegalizowanie wizyty i zatrudnienia w Polsce, czyli jak cudzoziemiec może starać się o prawa i przywileje.

Pracując można zaobserwować jak wielu obcokrajowców, w szczególności ze wschodniej partii Europy przyjeżdżają do naszego kraju, mając nadzieje na lepsze perspektywy rozwoju. Co trzeba zrobić, by móc otrzymać kartę pobytu cudzoziemca, która daje przepustkę do przywilejów i dodatkowych względów. Karta pobytu cudzoziemca jest to zaświadczenie znaczący dla obcokrajowców.

Cudzoziemniec
Potwierdza on personalia migranta. Ważniejszą zaletą płynącą z tego karty jest uprawnienie obcokrajowca do przekraczania granic bez konieczności posiadania wizy. Służy ona niejako paszport. Kartę tą wydaję się obcokrajowcowi, który ma pozwolenie na obecność w kraju czasowy, stały, rezydenta długoterminowego UE i ze względów humanitarnych. Ważne jest, że jeśli zmienią się informacje lub też wygląd twarzy, należy wymienić kartę, w celu uniknięcia jakichkolwiek trudności przy przekraczaniu granic.

Urzędem wydającym dokument jest zwykle Wojewoda, który takie zezwolenie wydał. Jeżeli migrant jest w naszym kraju ze względów humanitarnych to taki karta wydaje komendant Straży Granicznej lub komendant placówki Straży Granicznej, który też wydał zgody na pobyt. Warto pamiętać, że pierwsza karta pobytu dla obywatela ukrainy cudzoziemca wydawana jest z urzędu (chociaż tutaj też są wyjątki), o następną zaś trzeba złożyć podanie i kosztuje ona 50 zł - więcej o pobycie cudzoziemnców w kraju. Teraz opiszmy samym postępowanie wydawania karty. Nie jest on skomplikowany, a zależy od pozytywnie skończonego procesu, po otrzymaniu postanowienia administracyjnej.

Na wielu stronach internetowych możemy wyszukać wzory wniosków, którymi można wykorzystać. Jednakże odstępstwem od reguły jest karta na zezwolenie na pobyt stały czasowy, którą dostaje się bez niepotrzebnych podań. Nie oznacza to też, że omijają nas wszystkie procedury. Znaczące jest, aby doręczyć zaświadczenie o zameldowaniu oraz dowód uiszczenia opłaty. Następnie trzeba poczekać, gdyż w tym czasie następuje polecenie wykonania dokumentu.

Dokument zabieramy osobiście. Zanim jednak cudzoziemiec ją dostanie, będzie musiał złożyć odciski palców. Następnie Wojewoda dokładnie sprawdza czy karta trafia we dobre ręce i na tym koniec wszystkich formalności. Wniosek przydaje się jeśli takowa dokument zostanie zapodziana, zniszczona, bądź jest wyrabiana po raz drugi po utracie ważności. Karta pobytu cudzoziemca usprawnia cudzoziemcom pobyt na terenie naszego kraju. Jeżeli planuje mieszkać on dłużej niż 3 miesiące to ważne, aby postarać się o takowy dokument.
20-03-05 15:27:05