Menu strony

Podstawowe obowiązki i prawa zatrudnionego

Podstawowym obowiązkiem zatrudnionego jest staranne i sumienne wykonywanie swych zadań jak też stosowanie się do dyspozycji przełożonych, jakie dotyczą pracy, chyba iż są one sprzeczne z przepisami prawa albo umową o pracę którą zawarł zatrudniony z pracodawcą.


ciężka praca w biurze


pracownicy firmy


Sprawdź też

Zatroszczmy się o rozwój swojego przedsiębiorstwa, ponieważ to istotne

w firmie
Jeśli któraś firma nie idzie do przodu, po prostu się zwija. Taka prawda. Stagnacja w żadnym przypadku nie jest w porządku, bo w niesamowicie wielu przypadkach sytuacja jest taka, iż ciężko utrzymać się na powierzchni bez ciągłego inwestowania w innowacje. Można powiedzieć, że często realia są takie, iż biznesmenowi zależy wyłącznie na tym by nachapać się, generalnie nie za bardzo dba o rozwój własnego interesu. To źle, bo firma w taki sposób zarządzona nie będzie wiecznie dawała profitów.


prawo pracy określa także, że zatrudniony jest zobowiązany do: przestrzegania czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy, przestrzegania kodeksu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku, przestrzegania regulacji i zasad BHP a także przepisów przeciwpożarowych.


Za nieprzestrzeganie przez zatrudnionego ustalonej organizacji oraz porządku w zakładzie pracy, a również obranego sposobu zatwierdzania przybycia i obecności w miejscu pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy chlebodawca może zastosować wobec zatrudnionego karę nagany bądź upomnienia. Dodatkowo pracownik, który na skutek niewykonania czy też niewłaściwego wykonania swych pracowniczych obowiązków ze swojej winy wyrządził chlebodawcy stratę, ponosi też materialną odpowiedzialność.

Jeśli Twoim planem na dziś jest odszukanie kolejnego tak nietypowego artykułu jak ten, to stanowczo zalecam tę witrynę (http://radca-pr.pl/). Pomyśl o tym - ona Ci się spodoba.

Jeżeli szkoda wyrządzona została niecelowo, odszkodowanie będzie równe wielkości wyrządzonej szkody, lecz nie może być większe aniżeli 3-miesięczne honorarium pracobiorcy. Jeśli pracownik wyrządził szkodę umyślnie zobowiązany jest do jej naprawienia w całkowitej wysokości.


Pracobiorca, któremu polecono z obowiązkiem zwrotu czy do wyliczenia się środki, wartościowe papiery, kosztowności, utensylia, przyrządy lub podobne obiekty, środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwie robocze, odpowie w pełnej wysokości za stratę zaistniałą w owym mieniu.
22-08-03 08:20:12