Menu strony

Efektywne sposoby oceny pracowników

Profesjonalny personel firmy lub instytucji to zespół osób, które posiadają wykształcenie kierunkowe oraz doświadczenie, aby zajmować stanowiska, które zostały im przydzielone. Ponadto pracownicy dążą do rozwoju, samodzielnej nauki i pogłębiania zasobu wiedzy. Umieją ze sobą współdziałać dla dobra organizacji, są elastyczni i twórczy. Aby sprawdzić, czy dany pracownik dobrze wykonuje powierzone zadania, pracodawcy poddają pracowników ocenie.
Rzetelnie przeprowadzona ocena pracownika (polecany artykuł) przekazuje przełożonemu danych, nie tylko na temat podwładnego, ale i całej instytucji. Oceniając pracownika, pracodawca lub przełożony (odkryj serwis) bierze pod uwagę ogół jego zachowań podczas wykonywania zadań oraz to, w jaki sposób układają się jego relacje kolegami z pracy – ocenie podlega kultura osobista i umiejętność współpracy w zespole. Celem dokonywanej oceny jest motywowanie oraz pomoc pracownikom we właściwym funkcjonowaniu w organizacji. Dzięki analizie wyników i informacji zwrotnej, pracownik ma możliwość skorygować negatywne zachowanie.

Sprawdź też

U kogo szukać pomocy prawnej?

Prawnicy
Chyba każdy, kto chociaż raz w swoim życiu miał styczność z jakimikolwiek kłopotami natury prawnej doskonale wie o tym, jak ciężko jest niekiedy wydostać się z takich trudnych sytuacji.


Niekiedy wyniki ujawniają niewłaściwy dobór osób na poszczególne stanowiska lub (www.adwokatchojka.pl/) wskazują na brak zaangażowania pracownika, co może być przyczyną zwolnienia. Formy oceny pracowników to: ranking, ocena parami, ocena opisowa lub samoocena. Wyróżnia się dwa rodzaje oceny: ocenę bieżącą i okresową. Ocena bieżąca to ocena nieformalna. Pracodawca może dokonywać jej codziennie podczas obserwacji sposobu wykonywania powierzonych pracownikowi zadań. Natomiast ocena okresowa to ocena sformalizowana i przeprowadzana zwykle raz lub dwa razy w roku. Ocena okresowa stanowi główne narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi. Do jej przeprowadzenia służą procedury i ustalone w toku działalności instytucji narzędzia. Procedury oceniania są jawne, czytelne i zrozumiałe dla pracowników.

rachunki
Aby ocena pracowników spełniała wymagania efektywności i skuteczności, ocenianie powinno opierać się na wcześniej ustalonych zasadach. W związku z tym w wielu firmach i instytucjach wprowadzono system oceny pracowników (ciekawy artykuł). Jest to zbiór przyjętych przez organizację norm i zasad współzależnych od siebie. W skład systemu oceny pracowników wchodzą następujące elementy oceniania: cele, zasady, kryteria, podmioty, techniki, częstotliwość i procedury. Głównym celem wprowadzenia systemu oceniania przez organizację jest podniesienie poziomu pracy pracowników, a w razie potrzeby ich dokształcenie.

W literaturze przedmiotu wyróżnić można różne typologie celów oceniania. Najogólniej wyróżnić można dwa cele: doraźny oraz długofalowy. Pierwszy z nich, ma służyć motywowaniu pracownika – polega na udzieleniu pracownikowi informacji zwrotnej na temat jego pracy. Drugi służy do wytyczenia ścieżki awansu, planowania dalszej kariery, doskonalenia zawodowego, przyznawanych awansów i premii. System oceny pracowników jest wykorzystywany w dużych i małych instytucjach. Odpowiednio opracowany i dopasowany do firmy wspomaga proces efektywnego zarządzania organizacją.
17-08-04 17:29:01